سید کاظم ابراهیمی

درباره من

دکتر سید کاظم ابراهیمی
image

دانشیار گروه آموزشی حسابداری @ دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری

...

محقق گوگل

(1399/11/2)

استنادات

31

h-index

3

i10-index

1

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1399/11/2)

استنادات

1

مقالات

4

h-index

1

مؤلفین همکار

7

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

حسابداری-حسابرسی - مدیریت مالی و سرمایه گذاری

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Investigating the relationship between product market competition and diversion of efficient investment using linear and nonlinear models
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2020)
^سید کاظم ابراهیمی*, ^علی بهرامی نسب, ^فاطمه جلالی, Sedigheh Parvaneh
گرایش احساسی سرمایه‌گذار، نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک و قیمت‌گذاری نادرست سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
راهبرد مدیریت مالی(2020)
9511202006, ^سید کاظم ابراهیمی, ^فاطمه جلالی*
بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر محافظه‌کاری‌حسابداری، کارایی‌ سرمایه‌گذاری و هزینۀ تأمین ‌مالی
دانش حسابداری(2020)
^سید کاظم ابراهیمی*, ^علی بهرامی نسب, 9511202002
اثر تعاملی اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه بین ارتباطات سیاسی، درماندگی مالی و هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
پیشرفت های حسابداری(2020)
^سید کاظم ابراهیمی*, ^علی بهرامی نسب, 9511202004
تأثیر چرخه عمر شرکت ها بر سطح محافظه کاری
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی(2020)
الهام سادات ملکی, ^سید کاظم ابراهیمی, ^فاطمه جلالی
بررسی اثر اظهارنظر تعدیل شده حسابرس بر ساختار بدهی و بازده مازاد سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
مطالعات تجربی حسابداری مالی(2019)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب, 9511202007*
تأثیر رقابت در بازار محصول بر ریسک پذیری سرمایه گذاران
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی(2019)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب, صدیقه پروانه*
بررسی اثر نوع اظهارنظر حسابرس بر پایداری سود تقسیمی و جریان نقد آزاد
پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی(2018)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب*, 9511202007
تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریت در مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی
مديريت دارايي و تامين مالي(2017)
^سید کاظم ابراهیمی, صادق سربازی ازاد*
تأثیر بحران مالی بر کیفیت گزارشگری مالی
دانش حسابداری(2017)
^سید کاظم ابراهیمی*, ^علی بهرامی نسب, رضا ممشلی
تأثیر راهبرد تنوع بخشی بر سودآوری شرکت‌ها
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی(2017)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب, بستانی, فخارمنش*
Performance Assessment of Banks listed on Tehran Stock Exchange based on CAMEL Indicators
international journal of economics and financial issues(2017)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب, مریم یوسفی فرد*
واکاوی کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی در پرتو مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی
مدیریت سازمانهای دولتی(2017)
^سید کاظم ابراهیمی*, ^علی بهرامی نسب, 9411236002
به کار گیری مدل زنجیره های مارکوف گسسته جهت پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانک ها
مدل سازي در مهندسي(2017)
^سید کاظم ابراهیمی*, 9011206005
تأثیر بحران مالی بر کیفیت سود
بررسی های حسابداری و حسابرسی(2017)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب, ممشلی*
بررسی اثر تعاملی سرمایه فکری وکارایی سرمایه گذاری بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مطالعات تجربی حسابداری مالی(2016)
^سید کاظم ابراهیمی*, 9211202003
تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر مدیریت سود واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
چشم انداز مدیریت مالی(2016)
^سید کاظم ابراهیمی, 9211202001*
رقابت در بازار محصول، جریان نقد آزاد، بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه گذاری
مطالعات تجربی حسابداری مالی(2016)
^سید کاظم ابراهیمی*, ^علی بهرامی نسب, 9311202003
رابطه بین تصمیمات تامین مالی با انواع مدیریت سود
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی(2016)
^سید کاظم ابراهیمی*, ^علی بهرامی نسب, 9211202001
بررسی تاثیر کیفیت حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن چرخه عمر شرکتها
دانش حسابداری مالی(2016)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب, 9211202002*
بررسی رابطه بین محدودیت در تامین مالی با محافظه کاری مشروط و غیر مشروط در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
راهبرد مدیریت مالی(2016)
^سید کاظم ابراهیمی, 9211202001*
To study the relationship between long – term institutional shareholders with intellectual capital of the companies listed on Tehran Stock Exchange
International Business Management(2016)
^سید کاظم ابراهیمی*, ^فاطمه جلالی, 9218331006
To study the relationship between long – term institutional shareholders with intellectual capital of the companies listed on Tehran Stock Exchange
International Business Management(2016)
^سید کاظم ابراهیمی*, ^فاطمه جلالی, 9218331006
To study the relationship of short – term institutional shareholders with intellectual capital in the companies listed on Tehran Stock Exchange
(2015)
^سید کاظم ابراهیمی, ^فاطمه جلالی
To study the effect of intellectual capital on company value and investor’s reaction : Evidence on Iran Stock Exchange
(2015)
^سید کاظم ابراهیمی, ^فاطمه جلالی
بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و انحراف از وجه نقد بهینه
(2015)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب
The Impact of Public Offering of Stock on Return on Equity and Their Leverage
Journal of Applied Environmental and Biological Sciences(2015)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب
Evaluating the Impact of Firm Life Cycle on Income Smoothing In Firms Listed in Tehran Stock Exchange
REEF RESOURCES ASSESSMENT AND MANAGEMENT TECHNICAL PAPER(2015)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب
Evaluating the Impact of Firm Life Cycle on Income Smoothing In Firms Listed in Tehran Stock Exchange
REEF RESOURCES ASSESSMENT AND MANAGEMENT TECHNICAL PAPER(2015)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب
The Impact of Privatization of Banks on CAMEL Indicators
gmp review(2015)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب
The Impact of Privatization of Banks on CAMEL Indicators
gmp review(2015)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب
The effect of overvalued equity on the relationship between audit quality and earning quality (Evidence from Iran
International Letters of Social and Humanistic Sciences(2015)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب
بررسی تأثیر ساختار مالکیت شرکت بر حق‌الزحمه حسابرسی و اظهارنظر حسابرسان مستقل شرکت‌ها
(2014)
^سید کاظم ابراهیمی, محمود پیوندی
حسابداران جنایی در جستجوی تقلب و پیشبینی بازده اتی سهام
فصلنامه دانش حسابرسی(2014)
^سید کاظم ابراهیمی, علی بهرامی نسب*, ^غلامحسین گل ارضی, 9111202011
The effect of adjusting prices on the stock prices and investment decisions (Relationship of earnings and book value of equities with the stock market value
ADVANCES IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY(2014)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب
The effect of adjusting prices on the stock prices and investment decisions (Relationship of earnings and book value of equities with the stock market value
ADVANCES IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY(2014)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب
Investigating on Effects of Different Granting loans on Bank Deposits
(2012)
^سید کاظم ابراهیمی, حسن نظری
بررسی روابط بین نسبت های مالی و قیمت سهام در صنایع کانی های غیر فلزی
(2010)
سید حسین میری, ^سید کاظم ابراهیمی, سید حسن موسوی
بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر رشد فروش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت(2019-12-10)
^سید کاظم ابراهیمی, ^فاطمه جلالی*, 9611202005, 9612202002
بررسی تاثیر نقدینگی منابع مالی بر ریسک دارایی در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری(2018-05-16)
^سید کاظم ابراهیمی, ^فاطمه جلالی*, 9412202002
پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش سطح پاسخ بر پایه الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب سازی غیرمغلوب
اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستمها و مدیریت کسب و کار(2017-08-30)
^سید کاظم ابراهیمی*, ^محمد رحمانی منش, ^علی بهرامی نسب, نوید شفیعی
پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم کرم شب تاب
اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستمها و مدیریت کسب و کار(2017-08-30)
^سید کاظم ابراهیمی, ^محمد رحمانی منش, ^علی بهرامی نسب, نوید شفیعی*
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮐﺮم ﺷﺐ تاب ﺑﺮ ﭘﺎﯾه اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی ﻏﯿﺮﻣﻐﻠﻮب
دومین کنفرانس ملی اقتصاد مدیریت و حسابداری(2017-07-06)
^سید کاظم ابراهیمی, ^محمد رحمانی منش, ^علی بهرامی نسب, نوید شفیعی*
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺳ ﻣ ﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞمولفهای اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی ﻏﯿﺮﻣﻐﻠﻮب
دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری(2017-07-06)
^سید کاظم ابراهیمی, ^محمد رحمانی منش, ^علی بهرامی نسب, نوید شفیعی*
ارائه راهکارهای مدیریت بهینه هزینه های غیر عملیاتی (اداری و پرسنلی ) در بانک کشاورزی شعب استان سمنان
کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری(2016-07-21)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب*, 9128331006
بررسی اثر بانکداری الکترونیک بر حجم فعالیت های بانک کشاورزی شعب استان سمنان
کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری(2016-07-21)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب*, 9128331006
بررسی اثر بحران مالی بر پایداری سود
پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز(2016-07-20)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب, 9411202003*
بررسی اثر بحران مالی بر کیفیت اقلام تعهدی
پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز(2016-07-20)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب, 9411202003*
بررسی اثر بحران مالی بر هموارسازی سود
دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی(2016-06-07)
^سید کاظم ابراهیمی*, ^علی بهرامی نسب, 9411202003
بررسی اثر بحران مالی بر محافظه کاری
دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی(2016-06-07)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب, 9411202003*
بررسی تاثیر سهامداران نهادی بر ریسک نکول شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران(2016-05-25)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب, 9328331011*
نقش حسابداری محیط زیست در ساختار صنعت گردشگری و مدیریت هزینه
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^سید کاظم ابراهیمی, ^فاطمه جلالی
بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر صنعت گردشگری
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^علی بهرامی نسب, ^سید کاظم ابراهیمی
استراتژی کشورهای مختلف در کاهش فقر و نابرابری درآمد
نخستین همایش تولید ، توزیع درآمد و عدالت اقتصادی(2014-03-05)
^علی بهرامی نسب, ^سید کاظم ابراهیمی, لیلا مرادی
رهنمودهای اخلاقی برای تدوین گزارش های مسئولیت اجتماعی
یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران(2013-10-10)
^سید کاظم ابراهیمی
حاکمیت شرکتی و فن آوری اطلاعات
همایش ملی حاکمیت شرکتی(2013-05-01)
^علی بهرامی نسب, ^سید کاظم ابراهیمی
مطالعه مقایسه ای اصول اخلاقی در حسابداری اسلامی و حسابداری مرسوم
نخستین همایش ملی حسابداری ارزشی(2013-02-14)
^علی بهرامی نسب, ^سید کاظم ابراهیمی
مطالعه تطبیقی به کارگیری ابزارهای مالی اسلامی در کشورهای مختلف
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها(2013-01-30)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب
روش درخت دو جمله ای برای اختیارات آسیایی در مدل پرش - انتشار
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها(2013-01-30)
^سید کاظم ابراهیمی
مسئولیت حسابرسان در خصوص تقلب از دیدگاه گروه های مختلف
همایش ملی جهاد اقتصادی(2012-11-13)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب
نقد و بررسی مشکلات و پیامدهای خصوصی سازی در بانک صادرات ایران
همایش ملی خصوصی سازی در ایران(2011-05-25)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب, محسن همتی
خصوصی سازی وحاکمیت شرکتی از دیدگاه اسلامی: یک تحلیل مقایسه ای از اصول OECD
همایش ملی خصوصی سازی در ایران(2011-05-25)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب, محسن همتی
انتخاب استراتژی نگهداری و تعمیرات با استفاده از رویکرد MADM گروهی فازی
ششمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات(2010-05-31)
^سید کاظم ابراهیمی, محمد همتی, مهدی رستمیان
سرمایه اجتماعی با رویکرد تجزیه و تحلیل عوامل تاثیر گذار بر سرمایه گذاری
همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی(2010-02-24)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب, دکتر غلامحسین گل ارضی
سرمایه گذاری اجتماعی وتوسعه پایدار
همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی(2010-02-24)
^سید کاظم ابراهیمی, ساره خاتون همتیان , ^علی بهرامی نسب
سرمایه اجتماعی و رفتار مالیاتی در اسپانیا
همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی(2010-02-24)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب, ساره خاتون همتیان
Reviewing The Relationship Between Companies Size and their Capital Structure
The Int. Conf. Survival and Growth Strategies in Changing Business Scenario 2009, India(2009-12-28)
^سید کاظم ابراهیمی,
آموزش مهارتهای کارآفرینی
همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی گذشته ، حال ، آینده(2008-03-05)
^سید کاظم ابراهیمی, ^عظیم اله زارعی
تبیین بکارگیری مدلهای MADM در بررسی و تعیین اولویت های آموزش کارآفرینی
همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی گذشته ، حال ، آینده(2008-03-05)
^عظیم اله زارعی, ^سید کاظم ابراهیمی
ارزيابي عملكرد شركتهاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس نظريه مدرن و فرامدرن پرتفوي
اسداللهي مريم(تاریخ دفاع: 1397/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد نرخ بازده مورد انتظار بر اساس مدل و مقايسه آن با نرخ بازده سهام با استفاده از بتاي سنتي و بتاي نامطلوب
اسعدي رستمي علي(تاریخ دفاع: 1390/02/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تعديلي انتظارات سرمايه گذاران برمدل قيمت گذاري دارائي هاي سرمايه اي در بورس اوراق بهادار
فاروقي مسلم(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بازده سهام با ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده
سفيديان فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/09/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار نوسانات بازدهي سهام بازار اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ناهمساني واريانس
حاجي ميرزائي سيدحميدرضا(تاریخ دفاع: 1391/02/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد شاخص انتظارات سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
علي پور يونس(تاریخ دفاع: 1391/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد روش درخت دو جمله اي براي اختيارات آسيايي با مدل پرش - انتشار
سليماني سروستاني خديجه(تاریخ دفاع: 1390/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل ريسك و ذخاير سرمايه
جهان بخش مرتضي(تاریخ دفاع: 1391/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تجزيه و تحليل رفتارهاي سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در حين و بعد از حباب
نورانيان مقداد(تاریخ دفاع: 1391/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ويژگي هاي سهام شركتها
اميري سميه(تاریخ دفاع: 1391/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از الگوريتم بهينه يابي جفت گيري زنبور عسل براي شناسايي معيارهاي مناسب ارزيابي ريسك اعتباري
معينيان ندا(تاریخ دفاع: 1392/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدلي جهت پيش بيني رفتار پرتفوي وام بانك ها با به كارگيري مدل زنجيره هاي ماركوف گسسته (مطالعه موردي : بانك صادرات شعبه مركزي سمنان )
لعله ئي راحله(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تخصيص منابع (تسهيلات اعطايي) بر تجهيز منابع مالي در شعب بانك ملت استان سمنان
عبداللهي سودابه(تاریخ دفاع: 1392/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ارتباط بين ساختار سرمايه و مربوط بودن اطلاعات حسابداري
صالحي كشكولي اشرف(تاریخ دفاع: 1393/04/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير پذيرش شركت ها در بورس اوراق بهادار بر روي بازده مالكانه، هموار سازي سود و اهرم مالي بين آنها
ملكدار اعظم(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه بين اهرم مالي و نسبت دارايي هاي مشهود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
طهماسبي پور مينو(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني ورشكستگي شركت ها با استفاده از نسبتهاي جريان وجه نقد
قسوري مهدي(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كيفيت حسابرسي بر كيفيت سود در شركت هاي با سهام گرانقيمت
خرم فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
به كارگيري مدل بنيش جهت پيشبيني تقلب و ارتباط آن با بازده سهام و كيفيت سود با رويكرد حسابداري جنايي
پيوندي سعيده(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين محتواي اطلاعاتي اجزاي سود حسابرسي با درمانرگي مالي و عدم تقارن اطلاعاتي
عباسي زهره(تاریخ دفاع: 1393/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تعديل قيمت ها بر قيمت بازار سهام و عوامل موثر بر تصميمات سرمايه گذاران در بوري اوراق بهادار تهران
موسوي حصاري سيدعلي(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير خصوصي سازي بر شاخص CAMEL
جواهري مبينا(تاریخ دفاع: 1393/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير رتبه بندي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط نماگرهاي بورس بر محتواي اطلاعاتي سود حسابداري
غياث الدين عماد(تاریخ دفاع: 1393/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تنوع شركت ها بر عملكرد شركت، درماندگي مالي و جريان هاي نقدي آزاد
بستاني حسين(تاریخ دفاع: 1393/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين كيفيت حسابرسي و كيفيت حسابداري
عباس زاده آراني سيدسجاد(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني بازده سهام با استفاده از مدل چهار عاملي فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران
عبدوس اميرحسين(تاریخ دفاع: 1393/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير مكانيزمهاي حاكميت شركتي بر عملكرد بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
ضيائي احمد(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبيين بازده با استفاده از مدل سه عاملي جايگزين (CNZ)و مقايسه عملكرد آن با مدل سه عاملي فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران
اعلاءالملكي فرزانه(تاریخ دفاع: 1393/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سررسيد بدهي ها بر مديريت سود اقلام تعهدي در طي چرخه عمر شركتها
ميرخليلي فاطمه سادات(تاریخ دفاع: 1393/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عملكرد شركت بر درماندگي مالي طي چرخه عمر شركتها
بيرامي نيك آبادي ژيلا(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كيفيت گزارشگري مالي، محافظه كاري و درماندگي مالي بر انحراف از وجه نقد بهينه
سربازي آزاد صادق(تاریخ دفاع: 1394/04/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين محدوديت مالي،تصميمات تامين مالي و ريسك جريان نقد آزاد با امواع مديريت سود
احمدي مقدم منصور(تاریخ دفاع: 1394/02/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كيفيت حسابرسي و كيفيت حسابداري بر عدم تقارن اطلاعاتي در طي چرخه عمر شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
جعفري پور خديجه(تاریخ دفاع: 1394/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري شركت با كنترل كنندگي اندازه و حاكميت شركتي (مورد مطالعه: شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
مومني خشكرودي رضا(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي پورتفوي سهام با استفاده از روش بهينه سازي استوار
ببربيان زهرا(تاریخ دفاع: 1395/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سرمايه در گردش ، تصميمات مالي و اثر تركيبي آنها بر روي سود آوري شركت هاي
دوست محمدي مجتبي(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي امكان بكار گيري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) در شهرك هاي صنعتي استان سمنان
صفاهاني رامين(تاریخ دفاع: 1393/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ارائه مجدد صورت هاي مالي بر سياست هاي تامين مالي و پاسخگويي حسابرس
فريور سامان(تاریخ دفاع: 1394/02/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه راهكارهاي مديريت بهينه هزينه هاي غير عملياتي (اداري و پرسنلي)در بانك كشاورزي شعب استان سمنان
طاهران پور سلمان(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي طراحي و استقرار بودجه ريزي عملياتي در بانك كشاورزي استان سمنان براساس مدل شه
يونسيان علي اكبر(تاریخ دفاع: 1394/02/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر چرخه عمر شركت بر هموار سازي سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رجبي حسن(تاریخ دفاع: 1393/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر درماندگي مالي بر شيوه هاي تامين مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شريف خواه رحيم(تاریخ دفاع: 1394/02/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر عوامل اقتصادي و غير اقتصادي بربهبود وظايف موديان مالياتي شهرستان سمنان
مالكي سعيد(تاریخ دفاع: 1394/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير اهرم مالي در مديريت سود واقعي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
غديري ليلي(تاریخ دفاع: 1393/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير بحران مالي بر كيفيت اطلاعات حسابداري و محافظه كاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حبيبي عاطفه(تاریخ دفاع: 1394/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ارزش انعطاف پذيري مالي بر سياست هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نظري مينا(تاریخ دفاع: 1394/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ويژگيهاي شركتي بر كيفيت سود
نبوره سيده زينت(تاریخ دفاع: 1394/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير چرخه عمر شركت و كيفيت حسابرسي بر سطح محافظه كاري
ملكي الهام السادات(تاریخ دفاع: 1394/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر فاكتورهاي مالي و غير مالي بر بازده كوتاه مدت عرضه هاي اوليه سهام
مشتاقي بهاره(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر عدم تقارن اطلاعاتي بر بازده غير عادي كوتاه مدت و بلند مدت عرضه هاي اوليه سهام
احمد پناه نفيسه سادات(تاریخ دفاع: 1394/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه بهاي تمام شده خدمات آموزشي به روشABC و سيستم سنتي (مطالعه موردي در آموزشكده سما گرمسار) با
بوربور عاطفه(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ساختار هيات مديره و جريان نقدي آزاد روي سود تقسيمي هر سهم
خالقي علي(تاریخ دفاع: 1394/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير درماندگي مالي بر رابطه بين رشد اقتصادي و سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
گلشن آبادي به آباد فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ارتباط بين پراكندگي بازده (ريسك) با كيفيت اقلام تعهدي و نابهنجاري سرمايه گذاري ها
كريم مهدي(تاریخ دفاع: 1394/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه بهاي تمام شده خدمات پزشكي هسته اي بيمارستان كوثر سمنان مبتني بر هزينه يابي فعاليت (ABC)
صدقي صاحب خانم(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه بهاي تمام شده خدمات جراحي قلب بيمارستان كوثر سمنان مبتني بر هزينه يابي فعاليت(ABC) و مقايسه ان با تعرفه هاي دولتي
باقري مليحه(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سياست مالياتي متهورانه و اعضاي غير موظف هيات مديره بر تامين مالي از طريق بدهي
قرباني نيگجه مژگان(تاریخ دفاع: 1394/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر اعتبار سنجي و نوع تسهيلات بر مطالبات معوق در شعب بانك مهر اقتصاد استان سمنان
بيان احمد(تاریخ دفاع: 1394/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه بهاي تمام شده خدمات بانكي به روش abcدر شعب بانك مهر اقتصد استان سمنان
سبحاني حسن(تاریخ دفاع: 1394/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر كيفيت سود بر عملكرد بلند مدت عرضه هاي اوليه سهام
خدابخشي محمود(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تاثير حاكميت شركتي بر بازده و ارزش شركت هاي پذيرفته شده در صنايع خودرو سازي و فلزات اساسي بورس اوراق بهادار تهران
حسيني فاطمه السادات(تاریخ دفاع: 1394/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر ساختار مالكيت بر رتبه بانك ها بر اساس شاخص هاي CAMEL
يوسفيان حميدرضا(تاریخ دفاع: 1394/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر بحران مالي بر ميزان سرمايه گذلري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران
همتيان مريم(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير خصوصي سازي بر ساختار سرمايه شركت ها
پيرنيا فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر سرمايه در گردش و محدوديت هاي مالي بر بازده غير عادي شركت ها با استفاده از مدل فانا و فرنچ
دانشي وحيد(تاریخ دفاع: 1395/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر رقابت در بازار محصول بر ريسك پذيري و تصميمات سرمايه گذاري شركت
پروانه صديقه(تاریخ دفاع: 1395/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ميزان محافظه كاري و عدم تقارن اطلاعاتي بر سرمايه گذاري شركت ها در شرايط قبل و بعد از بحران مالي
ذبيحي كوهي خيلي سيده كوثر(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير روابط سياسي و جريان نقدي آزاد بر مديريت سود واقعي و هزينه سرمايه
اميري سحر(تاریخ دفاع: 1395/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير چرخه عمر بر هزينه سرمايه و پايداري سود
معصومي فرزانه(تاریخ دفاع: 1395/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از مدل خطي و غير خطي در تبيين رابطه بين تغييرات سود تقسيمي و سود آوري آتي در شرايط قبل و بعد از بحران مالي
صداقت الهه(تاریخ دفاع: 1395/08/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر ضريب واكنش سود ، جريانات نقدي آزاد و سود باقي مانده بر فرصت هاي رشد
يحيي پورزارمي محبوبه(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر ويژگي هاي كميته حسابرسي بر كيفيت افشا و هزينه هاي نمايندگي
مويدي زهرا(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه سهامداران نهادي گوتاه مدت و سهماداران نهادي بلند مدت با سرمايه فكري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بهروز فر طاهره(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير سرمايه فكري براظهار نظر حسابرس مستقل ، ارزش شركت و واكنش سرمايه گذار در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بهروز فر نسرين(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ساختار حاكميت شركتي بر ريسك نكول شركت ها
جمشيدي سويني سهيلا(تاریخ دفاع: 1395/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر رتبه كيفيت افشا و اطلاع رساني مناسب و رتبه بندي شركت هاي برتر بر مديريت سود
اميني فر محمد(تاریخ دفاع: 1395/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر شاخص هاي CAMEL بر مديريت سود در بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سيدي فهيمه سادات(تاریخ دفاع: 1395/12/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عملكرد بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص CAMEL
يوسفي فرد مريم(تاریخ دفاع: 1395/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سياسي (دولتي)وجود سهامداران نهادي وجود سهامداران عمده استقلال هيات مديره بر همزماني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
عبداله پور وليلو علي(تاریخ دفاع: 1396/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر اندازه موسسه حسابرسي و تخصص حسابرس در صنعت بر ضريب واكنش سود
ميرزائي علي اكبر(تاریخ دفاع: 1395/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير كيفيت حسابرسي و ساختار مالكيت بر محتواي اطلاعاتي سود
سجاديانفرد فرزانه(تاریخ دفاع: 1395/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر دوره چرخش مدير عامل بر انواع مديريت سود واقعي در شركت هاي توليدي
خاكپور زهرا(تاریخ دفاع: 1395/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير درماندگي مالي و محافظه كاري بر اجتناب مالياتي شركت ها و نوع اظهار نظر حسابرس در شرايط بحران مالي
اوجاري طناز(تاریخ دفاع: 1395/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر رعايت حقوق سهامداران بر سياست هاي تقسيم سود و هزينه سرمايه
نجاتي زينب(تاریخ دفاع: 1396/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر بحران مالي بر محافظه كاري و كيفيت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ممشلي رضا(تاریخ دفاع: 1396/01/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر سهامداران نهادي و استقلال هيات مديره بر نقدينگي ، سود آوري و كفايت سرمايه در بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
يوسفيه فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر ارتباطات سياسي بر سياست مالياتي جسورانه در شركت هاي با مالكيت دولتي
حسن زاده رنجبر بزآباد مهدي(تاریخ دفاع: 1395/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر ويژگي هاي كميته حسابرسي بر محافظه كاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حق گو شهاب(تاریخ دفاع: 1395/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير مديريت سود بر عملكرد مالي
پرمون ايوان استخر مريم(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني شاخص بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد مقايسه اي از الگوريتم هاي يادگيري ماشين
شفيعي نويد(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تورم و چرخه عملياتي بر ميزان نگهداشت وجه نقد
صالحي عليرضا(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر جريان نقدي آزاد شركت و ارتباطات سياسي و سود باقي مانده بر مديريت سود در دو حالت راهبري شركتي و عدم راهبري شركتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
كوهي منا(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر ارتباطات سياسي بر وجه نقد آزاد، بيش سرمايه گذاري ها، عملكرد و دقت پيش بيني سود
مير شفيعي فريبا سادات(تاریخ دفاع: 1396/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كيفيت حسابرسي و ارتباطات سياسي و اثر تعاملي آنها بر هزينه هاي نمايندگي
سياحي زاده فرد سعيده(تاریخ دفاع: 1396/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر استراتژي تجاري شركتها و عدم تقارن اطلاعاتي بر خط سقوط قيمت سهام
اكبري چمازدهي محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1397/02/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر نوع اظهار نظر حسابرسي بر پايداري سود سهام تقسيمي،بازده غير عادي سهام،ساختار بدهي و جريان نقد آزاد
حامدي محدثه(تاریخ دفاع: 1397/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر ارتباطات سياسي بر محافظه كاري حسابداري،كارايي سرمايه گذاري و هزينه هاي تامين مالي
سجادي نسب حسين(تاریخ دفاع: 1397/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر سياست هاي پولي و محافظه كاري حسابداري بر اعتبار تجاري و كارآيي سرمايه گذاري
شهركي آزاد امين(تاریخ دفاع: 1397/10/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباطات سياسي، كيفيت حسابرسي، بحران مالي و هزينه هاي نمايندگي
كريمي اسحاق(تاریخ دفاع: 1397/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر نقدينگي بر ريسك پذيري بانكها
فرجامي وحيد(تاریخ دفاع: 1397/04/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر تنوع كسب و كار بر ريسك دارايي ، ريسك سرمايه گذاري و توانگري مالي در شركت هاي بيمه
مرجاني زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين تمايلات سرمايه گذار و ريسك غير سيستماتيك با قيمت گذاري نادرست سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
نيكو هانيه(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر ريسك خاص و هموارسازي سود بر مديريت اقلام تعهدي و دوره تصدي مدير عامل
چهارپاشلو نرگس(تاریخ دفاع: 1398/02/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر نوسانات جريان نقدي ، تورم و سياست پولي بر ساختار سرمايه ، سر رسيد بدهي هاي مختلف و گرايش هاي احساسي سرمايه گذاران
نبوي الهام(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير افزايش حساسيت شركتها نسبت به رتبه بندي اعتباري ، كيفيت سود و قابليت مقايسه صورتهاي مالي بر نگهداشت وجه نقد
گل شكن ازگمي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر مديريت ريسك سازماني بر ريسك نكول ، هزينه سرمايه و ارزش بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حسن زاده اميركلايي فائقه(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير خصوصيات كميته حسابرسي بر قابليت مقايسه صورت هاي مالي و تاخير گزارش هاي مالي
شفيعي شكيبا(تاریخ دفاع: 1398/10/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير پيش اعتمادي مديريت بر تامين مالي داخلي و كارايي سرمايه گذاري و مقايسه آنها در شركتهايي با مالكيت دولتي و غير دولتي
رضانيا قمي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسيتاثيرمسئوليتپذيرياجتماعيشركتهابرعملكردبازارمحصولواهرمماليومحدوديتمالي
اعتماد واسكسي اميرحسين(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر رتبه بندي موسسات حسابرسي بر نوع اظهار نظر ، هزينه حسابرسي و تاخير حسابرسي
بياتي اميرحسين(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر ارتباطات سياسي، استراتژي تجاري و استقلال هيات مديره بر نگهداشت وجه نقد
حسيني فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر ارتباطات سياسي و بحران مالي بر عملكرد ، ارزش و همزماني قيمت سهام
صفي طرج عظيمه(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر قدرت مديران اجرايي بر ريسك پذيري و ارزش شركت
خدادي مهدي(تاریخ دفاع: 1399/03/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تعديلي ارتباطات سياسي بر رابطه بين رفتار سهامداران ، محدوديت مالي و ريسك درماندگي مالي با بازده غير عادي
محرابي هشتچين نرگس(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر احتمال تقلب بر معيارهاي عدم تقارن اطلاعاتي و رتبه افشاء در بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
عزيزي جعفرآبادي مهناز(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدیریت مالی (بودجه بندی سرمایه و ریاضیات مالی)
(2012-12-01)
اصول حسابداری 2
(2011-03-21)
اصول حسابداری 1
(2010-09-23)
مدیریت مالی(بودجه بندی سرمایه وریاضیات مالی)
(2010-01-21)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ارزیابی اوراق بهادار   (142 بار دانلود)
رشته : مدیریت صنعتی , گرایش : گرایش مالی
اصول حسابداری 1   (149 بار دانلود)
رشته : حسابداری , گرایش : حسابداری
حسابداری برای مدیران   (222 بار دانلود)
رشته : MBA , گرایش : همه گرایشها

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی حسابداری، دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، ایران
kebrahimi@semnan.ac.ir
(+98)2331533582

فرم تماس